“Coffee de Hmong” กาแฟ เดอ ม้ง – ร้านกาแฟสุดชิคบนยอดดอย จ. น่าน

จากตอนที่แล้วที่เราไปทำกิจกรรมจิตอาสากันที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมณีพฤกษ์ 
ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เราได้มีโอกาสไปชม ไปชิม กาแฟบนยอดดอย
“Coffee de Hmong” กาแฟ เดอ ม้ง
กาแฟรักษ์ป่าแห่งบ้านมณีพฤกษ์ โดยคุณกล้วย หรือคุณวิชัย กำเนิดมงคล ผู้ริเริ่มการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าโดยการให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

CONTINUE READING →

อ า ส า | ณ . น่ า น

มีโอกาสได้ไปทำงานจิตอาสาอีกครั้ง
ครั้งนี้เดินทาง ไ ก ล ไ ป ถึ ง น่ า น .
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมณีพฤกษ์
ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

CONTINUE READING →