“Coffee de Hmong” กาแฟ เดอ ม้ง – ร้านกาแฟสุดชิคบนยอดดอย จ. น่าน

จากตอนที่แล้วที่เราไปทำกิจกรรมจิตอาสากันที่ ศูนย์พัฒนาเอ่านเพิ่มเติม ““Coffee de Hmong” กาแฟ เดอ ม้ง – ร้านกาแฟสุดชิคบนยอดดอย จ. น่าน”

อ า ส า | ณ . น่ า น

มีโอกาสได้ไปทำงานจิตอาสาอีกครั้งครั้งนี้เดินทาง ไ ก ล ไอ่านเพิ่มเติม “อ า ส า | ณ . น่ า น”

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้