“Coffee de Hmong” กาแฟ เดอ ม้ง – ร้านกาแฟสุดชิคบนยอดดอย จ. น่าน

จากตอนที่แล้วที่เราไปทำกิจกรรมจิตอาสากันที่ ศูนย์พัฒนาเอ่านเพิ่มเติม ““Coffee de Hmong” กาแฟ เดอ ม้ง – ร้านกาแฟสุดชิคบนยอดดอย จ. น่าน”

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้